ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 پیشنهادات

دراین بخش فقط پیشنهادات رسیدگی خواهد شد.

 انتقادات

در این بخش فقط به انتقادات رسیدگی خواهد شد.

 پیگیری پرداخت ها

دراین بخش فقط پیگیری پرداخت ها رسیدگی خواهد شد.

 سئوالات

دراین بخش فقط سئوالات رسیدگی خواهد شد.